Devekuşu Yağının Hemodiyaliz Hastalarında Kaşıntı Şiddeti ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Kaşıntı, sürekli rahatsızlık hissi nedeniyle yaşam kalitesini düşüren üremik sendromda en sık görülen sorunlardan biridir. Hemodiyaliz hastalarında devekuşu yağı masajının kaşıntının şiddeti ve yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırılmıştır.

19 Nisan 2021 - 17:36

Bu araştırmada 68 kaşıntılı hemodiyaliz hastası mevcut örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. İlk gruba 1 ay boyunca her gece 10 dakika kaşıntı bölgesinde 1 mL devekuşu yağı kullanıldı. Kontrol grubu bir plasebo masajı aldı. 
Kaşıntı şiddeti anketi bazlı kaşıntı şiddeti ölçeği ve yaşam kalitesi anketi sırasıyla her hafta sonu ve dönem sonunda tamamlandı. 
İstatistiksel analiz, SPSS yazılım versiyonu 23 kullanılarak ve bağımsız t testi, eşleştirilmiş
t testi ve kovaryans analizi kullanılarak yapıldı.


Tedaviden sonraki ilk ve ikinci haftalarda her iki grupta da ortalama kaşıntı şiddeti skorları arasında istatistiksel olarak fark yoktu (p> 0.05); ancak tedaviden sonraki üçüncü ve dördüncü haftalarda devekuşu yağı grubundaki ortalama kaşıntı şiddeti plasebo grubuna göre daha düşüktü ve bu farklılıklar iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlıydı (p <0,05). 
Sonuç olarak Devekuşu yağı kullanımı hemodiyaliz hastalarında kaşıntıyı azaltmada etkili olmuştur. Bu yöntem, hemodiyaliz hastalarında kaşıntının giderilmesi için tamamlayıcı bir yöntem olarak önerilebilir.


YORUMLAR

  • 0 Yorum