SGK İdari Para Cezalarına İtiraz Nasıl Olur

0
414
SGK İdari Para Cezalarına İtiraz Nasıl Olur
SGK İdari Para Cezalarına İtiraz Nasıl Olur

Bu yazımızda SGK İdari Para Cezalarına İtiraz Nasıl Olur hususunu maddeler halinde anlatmaya çalışacağız. 5510 sayılı Kanuna göre, işverenlere SGK tarafından uygulanan idari para cezalarına işverenlerin itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

SGK İdari Para Cezalarına İtiraz Nasıl Olur

İtiraz Dilekçesi Verme Usulü Nasıldır?

İtiraz dilekçesinin nasıl olacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, işveren itiraz dilekçesini, itirazını açık bir şekilde ifade edecek şekilde yazarak SGK’ya vermelidir. Dilekçe 15 gün içerisinde elden verilebileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. İtiraz dilekçesi taahhütlü posta veya APS yoluyla gönderilmişse, postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilir. Ancak, adi posta veya kargo ile Kuruma gönderilmişse, Kuruma intikal ettiği tarih esas alınır.

İtiraz Komisyonları Hangileridir?

  • Kurumca, sigortasız çalıştırıldığı veya eksik gün ya da kazanç üzerinden Kuruma bildirildiği tespit edilen sigortalılara ilişkin tahakkuklara yapılacak itirazlar Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonunca,
  • Kurumca tahakkuk ettirilen idarî para cezalarına yapılacak itirazlar İdari Para Cezaları İtiraz Komisyonunca,
  • İş kolu koduna yapılan itirazlar ise İş kolu Kodu İtiraz Komisyonunca, değerlendirilerek karara bağlanır.

İtiraz Komisyonu Süreci Nasıl İşler?

  • Kanunla getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya geç olarak yerine getirilmesi hâlinde, Kanunun 102. maddesine istinaden ilgililere idarî para cezası verilir.
  • İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder.
  • Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde dilekçe vermek veya bu dilekçeyi taahhütlü olarak göndermek suretiyle işverence ilgili üniteye itiraz edilebilir.
  • İtiraz, takibi durdurur.
  • İtirazlar, ilgili itiraz İdari Para Cezaları İtiraz Komisyonunda incelenerek en geç 30 gün içinde karara bağlanır.

SGK İtirazı Redderse Ne Olur?

Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması hâlinde, idarî para cezası kesinleşir.

İdari para cezalarının Kuruma itiraz edilmeden veya mahkemeye başvurmadan önce tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde peşin ödenmesi durumunda, bu cezanın dörtte üçü tahsil edilir.

Para Cezalarına Karşı İtiraz Etmeden Doğrudan Mahkemeye Başvurulabilir Mi?

Tebliğ edilen idari para cezalarına karşı, Kuruma itiraz edilmeksizin doğrudan mahkeme yoluna gitmek mümkün değildir. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması başlıklı 13. maddesinde; “İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir. Görevli olmayan adli ve askeri yargı mercilerine açılan tam yargı davasının görev yönünden reddi halinde sonradan idari yargı mercilerine açılacak davalarda, birinci fıkrada öngörülen idareye başvurma şartı aranmaz.” hükmü de açıktır.

NOT: SGK İdari Para Cezalarına İtiraz Nasıl Olur konusu ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilir ya da sayfanın yorum kısmına sorularınızı sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here