İş Yeri Bildirgesi Ne Zaman Verilmelidir ve Cezası Nedir

0
251
www.sorularlasgk.com
www.sorularlasgk.com

İş Yeri Bildirgesi Ne Zaman Verilmelidir ve Cezası Nedir ve iş yeri bildirgesinin geç verilmesinin cezası var mıdır gibi soruları bu yazımızda yanıtlamaya çalışacağız.

İş Yeri Bildirgesi Ne Zaman Verilmelidir

 • İşveren, iş yeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür.
 • Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.
 • Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, iş yeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorundadır.
 • İş yerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya iş yerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, iş yerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya iş yerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, iş yerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, iş yeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür.
 • İş yerinin aynı ilde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, yazıyla bildirilmesi yeterlidir. Bu işlerde çalışan sigortalıların, sigorta hak ve yükümlülükleri devam eder.

İş Yeri Bildirgesini Vermeme Cezası Nedir

İş yeri bildirgesini yasal süresi içinde vermeyenler, yasal süre içinde verilmekle birlikte Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik ya da benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.

 • Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır.(Asgari ücretin 3 katı)5.331 TL
 • Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.(Asgari ücretin 2 katı)3.554 TL
 • Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.(Bir aylık asgari ücret)1.777 TL

İş yeri bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-b bendinde öngörülen cezalar aşağıda belirtildiği gibi dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

 • Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katının dörtte biri tutarında idari para cezası uygulanır.(Asgari ücretin üç katının dörtte biri)1.332 TL
 • Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katının dörtte biri tutarında idari para cezası uygulanır.(Asgari ücretin iki katının dörtte biri)888 TL
 • Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücretin dörtte biri tutarında idari para cezası uygulanır.(Asgari ücretin dörtte biri)444 TL
NOT: İş Yeri Bildirgesi Ne Zaman Verilmelidir ve Cezası Nedir konusu ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilir ya da sayfanın yorum kısmına sorularınızı sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here